Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W/w dokumenty składają wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy nie posiadający zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy, osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy .

- Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

- Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Wyborca przebywający czasowo na obszarze danej gminy (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a także wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na obszarze gminy może zostać dopisany do spisu wyborców na pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy na terenie której przebywa. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wyborca niepełnosprawny może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych) na własny wniosek wniesiony na piśmie, najpóźniej 14 dni przed dniem głosowania.

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborcow - wyborca niepelnosprawny

SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW

Z rejestru wyborców w danej gminie skreśla się osoby które zostały:

- pozbawione praw publicznych,

- ubezwłasnowolnione,

- wpisane na własny wniosek do rejestru wyborców w innej gminie

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W WYBORACH: DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, DO PRALAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Pisemna zgoda osoby,  która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).
 4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania).
 5. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
 6. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 7. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 10 dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.
 8. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, prezydent miasta w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte
  w terminie 3 dni, prezydent miasta odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa
  do głosowania.
 9. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 10. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 11. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 12. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie gminy.

Ważne informacje:

 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia urzędzie gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 3. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  – śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
  – wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Ważne informacje:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę w formie pisemnej.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2 dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.
 4. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.
 5. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
 6. Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
 7. W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia
  ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego,
  w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest udzielona na piśmie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 ROKU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. poz. 1657), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534),
od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie około 240 tysięcy osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-37 powołanej ustawy i w 2017 roku dotyczy:

 1. mężczyzn urodzonych w 1998 roku,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1996 i 1997, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B). Odnosi się to do osób, którym termin orzeczonej kategorii czasowej niezdolności do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1996 i 1997, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), a termin tej niezdolności upływa po 28 kwietnia br., czyli po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te, jeszcze przed jej zakończeniem złożyły lub złożą wnioski o zmianę orzeczonej kategorii zdolności,
 5. kobiet urodzonych w latach 1993-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostaną do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r. ukończyły 24 lata życia, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 1. kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, które oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności A, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,
 2. kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy, które oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
 3. kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, które oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,
 4. kategoria zdolności E, czyli orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom. Dlatego bardzo ważnym jest, ażeby pamiętać o zabraniu ze sobą
i przedstawieniu komisji wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy.

W sytuacjach, gdy komisja lekarska nie jest w stanie określić stopnia zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, w tym także specjalistycznym oraz obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem obywatela określonym w art. 26 powołanej ustawy.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnej. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia (otrzymania) takiego orzeczenia każdy, niezależnie od orzeczonej wobec niego kategorii zdolności, jeśli jest niezadowolony z wydanego orzeczenia ma prawo wnieść pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Po tym okresie orzeczenie komisji staje się prawomocne. Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę odwołującą się i poddać ją badaniom lekarskim, może zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na dodatkowe badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną.

Informacje dla osób, które posiadają miejsce pobytu stałego
lub czasowego na terenie Gminy Mirów:

 • terminem posiedzenia komisji lekarskiej jest 1 marca – 14 marca
 • adres Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. Marii Konopnickiej 7,
  26-500 Szydłowiec
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Gminy Mirów
Referat Spraw Obywatelskich
I piętro pokój nr 10
tel. 48 6283889 w. 17

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)

Opłaty

1. Opłata za wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
a) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
b) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłata za korzystanie z zezwoleń w latach następnych, objętych zezwoleniem oraz dla przedsiębiorców kontynuujących działalność uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłaty te podwyższa się jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
a) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
w roku poprzednim
b) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
c) 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. W przypadku, kiedy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionych kwot przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Sposób wniesienia opłaty:

Przedsiębiorcy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:
I rata         - do 31 stycznia,
II rata         - do 31 maja,
III rata     - do 30 września danego roku kalendarzowego
do kasy w Urzędzie Gminy Mirów lub na rachunek bankowy 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004

4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,
są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Biorąc pod uwagę art. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), przedsiębiorca, który nie dotrzymał terminu określonego art. 111 ust. 4 w sprawie złożenia oświadczenia
o wartości sprzedaży, ma możliwość w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, przedłożenia organowi gminy przedmiotowego oświadczenia z jednoczesnym dokonaniem wpłaty wraz
z dodatkową opłatą w wysokości 30% należnej kwoty.

Zgodnie z art. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), gdy przedsiębiorca, nie dokona opłaty zawartej w art. 111 ust. 2 i 5 w czasie określonym
art. 111 ust. 7, ma możliwość w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, dokonania opłaty właściwej raty powiększonej o 30% należnej kwoty.


JEDNORAZOWE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 2 dni.

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2.    Pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
3.        Pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany  punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
4.        Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
5.        Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty
za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Mirów).

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenia, wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Mirów numer rachunku bankowego 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004 lub w kasie Urzędu Gminy Mirów przed wydaniem zezwolenia wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1.    Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych
i domów studenckich,
2.    Na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
3.    W miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
4.    W środkach i obiektach komunikacji publicznej,
5.    W obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ


Zezwolenie wydaje się wyłącznie przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na okres o dwóch lat. Na podstawie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu.

Wymagane dokumenty :

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć,
2.    W przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
1.     525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2.    525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3.    2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć, a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki. Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Dane przedsiębiorców są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl) poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.


Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!  
 
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia  2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem  jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
 
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.  
 
Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?  
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.
 
Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach
Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.  
 
Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl
Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.  
 
Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa tel.: 801 055 088  
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl  
WWW: www.biznes.gov.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podstawa prawna
1)    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993 z późn. zm.);
2)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2013 poz. 267);
3)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475);
4)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 1480),
Wymagane dokumenty       
1)    Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”;
2)    Do wglądu:
·    dowód osobisty osoby wymeldowującej się,
·    pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce  dokonać wymeldowania,       
Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Mirów, Referat Spraw Obywatelskich
Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary,
I piętro, pok. nr 4
tel. 48 6283889 w. 17
Opłaty       
Nie ma
Termin załatwienia sprawy       
Od ręki
Forma załatwienia sprawy       
Rejestracja w ewidencji oraz wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu       
Tryb odwoławczy
Nie występuje.
UWAGI       
Osoby zmarłe wymeldowywane są z urzędu na podstawie aktu zgonu przesłanego przez USC.
Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w Referacie Spraw Obywatelskich  pok. nr 4. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.    

Pobierz formularz - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego